КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 59 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
-

Методична робота

   

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НВК № 59

Структура методичної роботи НВК № 59

Діяльність методичної роботи НВК № 59 спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів та вихователів днз, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості і покращення якості науково-методичних розробок, які створюються педагогами-практиками.

Структура методичної служби:

• педагогічна рада;

• методична рада;

• методичний кабінет;                         

• методичні комісії;

творчі групи педагогів;

• методичні заходи;

• інформаційна, моніторингова і психологічна служби

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2018-2019 н.р.

•      впровадження нового Державного стандарту освіти в 1-4 та 5-10-х класах;

•      кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

•      створення організаційних умов для безперервного вдосконалення  фахової освіти і кваліфікації вчителів та вихователів дошкільного навчального закладу;

·            виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

·            проведення системних методичних заходів, спрямованих на індивідуальне зростання професійної компетентності й особистості педагогів;

·            створення, апробація та впровадження в практику нових навчальних програм;

·            організація експериментальної та інноваційної діяльності;

·            робота за педагогічною технологією «Росток»;

·            робота за проектом «Сприяння освіті» в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та LEGO-foundeshan

·           розробка дидактичних та методичних посібників, міні-підручників для викладання спецкурсів, факультативів тощо;

·           сприяння професійному становленню та зростанню молодих педагогів;

·           організація роботи з обдарованими дітьми.

     

Завідувач методичним кабінетом Щоголєва Інна Вацлавівна, координатор методичної роботи НВК № 59, вчитель української мови і літератури вищої категорії, вчитель-методист

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ НВК № 59

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 59 «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Загальні положення

1.1. Метою діяльності НМР НІВК № 59 є координація всіх структурних підрозділів науково-методичної служби НВК.

1.2. Рада є консультативним органом з питань організації життєдіяльності НВК.

1.3. Члени НМР працюють на громадянських засадах.

1.4. НМР підпорядкована у своїй діяльності директору НВК № 59.

2. Завдання та напрямки діяльності науково-методичної ради НВК № 59

2.1. Науково-методичну раду НВК № 59 створено для вирішення таких завдань:

♦  Координації діяльності методичних комісій учителів суспільно-гуманітарного циклу предметів, природничо-математичного  циклу предметів, вчителів початкової школи, вихователів дошкільного навчального закладу, творчих груп педагогів, експериментальної творчої групи педагогів тощо, спрямованих на розвиток науково- методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

♦ Розробки основних напрямів науково-методичної роботи та експериментальної роботи в НВК.

♦ Формування мети, завдань, напрямків діяльності науково-методичних підрозділів НВК.

♦ Забезпечення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу,   навчально-методичних комплексів для педагогів НВК.

♦  Організації пошукової, дослідницької, експериментальної роботи у НВК,  спрямованої на формування та розвиток креативної інноваційної особистості учасників навчально-виховного процесу (педагогів, учнів та вихованців ДНЗ).

♦   Організації консультування педагогів НВК з питань удосконалення  фахової  майстерності,  застосування  прогресивних технологій навчання та виховання,   спрямованих на реалізацію моделі сучасного, креативного, життєвокомпетентного випускника НВК.

♦     Організацію роботи щодо узагальнення та поширення передового педагогічного творчих педагогів НВК та інших навчальних закладів.

♦     Здійснення педагогічних експериментів з пошуку та апробації нових технологій, форм і методів навчання.

♦    Організації взаємодії з іншими навчальними закладами району, міста, країни з метою обміну досвідом та передовими технологіями навчання та виховання.

♦     Запровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій навчання та виховання, навчально-методичних, дидактичних матеріалів.  

2.2. Науково-методична рада НВК № 59 організовує свою діяльність за такими напрямками:

 •    Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу та кожного педагога НВК за підсумками семестрів та навчального року.
 • Участь  у розробці варіативної частини  робочого навчального плану.
 • Планування та корекція публікацій педагогів (обговорення рукописів навчально-методичних посібників, статей тощо)
 • Обговорення технології навчальних занять та змісту дидактичних матеріалів до них.
 • Розгляд питань організації, керівництва та контролю науково-дослідницької роботи учнів 8-11 класів.
 • Організація та здійснення педагогічних експериментів, науково-методичних проектів.
 • Придбання, розробка та вдосконалення засобів наочності, навчально-лабораторної бази.
 • Розробка положень про конкурси.
 • Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладів.
 • Вибір форм і методів організації наставництва.

3. Організація роботи науково-методичної ради НВК № 59

 • До складу науково-методичної ради  НВК № 59 входять  члени   адміністрації,  керівники  методичних комісій, творчої груп, експериментальної групи та психолог НВК.
 • Склад науково-методична рада НВК № 59 затверджується наказом по НВК.
 • У складі науково-методичної ради НВК № 59 можуть формуватися підрозділи з різних напрямків роботи (організаційний, науково-дослідницький, діагностично-моніторинговий, експериментальний,  аналітичний, з організації наставництва, з вивчення передового педагогічного досвіду тощо).
 • Очолює роботу науково-методичну раду НВК №  59 директор НВК.
 • Організація роботи науково-методичної ради НВК № 59 здійснюється на підставі річного плану роботи НВК.
 • План роботи науково-методичної ради на поточний навчальний рік складають заступник директора з науково-методичної роботи, методист дошкільного навчального закладу при підтримці членів групи організаційного підрозділу, його розглядають на засіданні науково-методичної ради, узгоджують з головою методичної ради, затверджують на організаційному засідання педагогічної ради НВК.
 • Періодичність засідань – 4 рази на рік. Про дату та час засідання голова науково-методичної ради повинен завчасно сповістити членів Ради.
 • Рекомендації для членів педагогічного колективу  підписує голова науково-методичної ради.
 • При обговоренні на засідання методичної ради питань, які стосуються інших напрямків навчально-виховної діяльності НВК, на засідання  запрошуються відповідальні посадові особи.
 • Після розгляду кожного питання приймаються рекомендації, які фіксуються у журналі протоколів методичної ради.

4. Права науково-методичної ради НВК № 59

Науково-методична рада НВК № 59 має право:

 • Рекомендувати на підставі аналізу та моніторингових досліджень основні завдання для організації життєдіяльності НВК.
 • Пропонувати зміни з метою вдосконалення навчально-виховного процесу, зокрема внесення змін у сітку годин робочого навчального плану НВК відповідно до нормативних документів.
 • Пропонувати педагогам НВК різні форми підвищення фахової майстерності.
 • Готувати пропозиції та рекомендувати педагогів на підвищення кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання.
 • Рекомендувати для  публікації матеріали досвідів роботи окремих педагогів НВК, методичних комісій, творчих груп.
 • Рекомендувати для заохочення педагогів НВК за активну участь у пошуковій, дослідній, експериментальній роботі.

5. Обов'язкова документація науково-методичної ради НВК № 59

5.1. Положення про методичні комісії навчально-виховного комплексу № 59.

5.2. Аналіз роботи науково-методичної ради за навчальний рік, що минув.

5.3. План роботи методичної ради на поточний навчальний рік.

5.4. Протоколи засідань методичної ради НВК № 59.

5.5. Графік проведення основних методичних заходів (план засідань методичної ради, предметних тижнів методичних комісій, методичних тижнів, психолого-педагогічних семінарів, педагогічних читань, круглих столів, педагогічних консиліумів, семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій).

6. Керівництво діяльністю науково-методичної ради НВК№ 59

6.1. Про свою діяльність науково-методична рада звітує перед педагогічною радою НВК.

6.2. Керівництво діяльністю науково-методичної ради здійснює директор НВК відповідно до плану методичної роботи, контролю та керівництва.

Методична робота НВК № 59 спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів та вихователів дошкільного навчального закладу, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості і покращення якості науково-методичних розробок, які створюються педагогами-практиками.

 Організація роботи методичних комісій НВК № 59

2018-2019 н.р.

 

Методичні комісії НВК № 59

Науково-методичний проект,

над яким працює методична комісія

Вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів

Використання освітніх стратегій та інновацій в соціалізації особистості учня. 

Вчителів природничо-математичного циклу предметів

Творча співпраця вчителя й учнів шляхом впровадження освітніх стратегій в соціалізації осбистості.

Вчителів початкової школи

Єдність навчання, виховання через освітні стратегії в соціалізації особистості учня початкових класів.

Педагогів дошкільного  закладу освіти

Формування соціально адаптованої, життєво компетентної особистості через упровадження національного виховання в практику робот з дошкільниками.

Класних керівників

Використання виховних інновацій в соціалізації особистості школяра.

 

План засідань методичної ради НВК № 59

2018-2019 н.р.

 

з/п

Зміст роботи

Відпові-

дальний

Конт-

роль

Вико-

нання

І засідання (№ 4), вересень 2018 р.

1

Підсумки роботи методичної ради НВК № 59 у 2017-2018 н. р.

Голова методичної ради

протокол

 

2

Основні напрямки методичної роботи у 2018-2019 н.р.

Голова методичної ради

протокол

 

3

Схвалення планів роботи методичних комісій.

Голови методичних комісій

протокол

 

4

Затвердження плану роботи Школи передового педагогічного досвіду, Школи молодого педагога.

Самошина В.О.

Щоголєва І.В.

протокол

 

5

Затвердження плану роботи шкільної МАН, плану роботи координаційної ради МАН

НВК № 59.

Щоголєва І.В.

Самошина В.О.

Подюменко В.І.

протокол

 

6

Особливості організації методичної роботи на ІV етапі науково-методичного проекту області «Освітні стратегії в соціалізації особистості громадянського суспільства».

Щоголєва І.В.

протокол

 

7

Затвердження методичних заходів роботи педколективу НВК на ІV етапі обласного науково-методичного проекту.

Самошина В.О.

Щоголєва І.В.

 

протокол

 

8

Визначення напрямків, системи підготовки та порядку реєстрації учасників ЗНО. Нормативні документи ЗНО.

Самошина В.О.

протокол

 

9

Методична підтримка допрофільного навчання у 8-9-х класах та профільного навчання в НВК у 10-11-х класах у 2018-2019 н.р.

Самошина В.О. Подюменко В.І.

протокол

 

10

Організація роботи за педагогічною технологією «Росток» та проектом «Сприяння освіті» в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та LEGO-foundeshan у 2017-2018 н.р.

Самошина В.О.

Лазаренко О.Б. Подюменко В.І.

протокол

 

II засідання (№ 5), листопад 2018 р.

1

Результати шкільних предметних олімпіад. Шляхи подолання недоліків у підготовці учнів до олімпіад.

Самошина В.О.

Подюменко В.І.

Щоголєва І.В.

протокол

 

2

Самоосвітня діяльність педагога як засіб удосконалення професійної компетентності.

Щоголєва І.В.

протокол

 

3

Реалізація курсової перепідготовки та атестації педагогів НВК.

Самошина В.О.

протокол

 

4

Затвердження індивідуальних навчальних планів з підготовки учнів 11-го класу до ЗНО.

Самошина В.О.

протокол

 

5

Стан роботи педагогів НВК № 59 над реалізацією ІV етапу обласного науково-методичного проекту.

Щоголєва І.В.

протокол

 

6

Затвердження умов проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів шкільної МАН.

Щоголєва І.В.

протокол

 

7

Стан роботи над розвитком творчих здібностей соціально адаптованої особистості в умовах роботи профільних класів.

Подюменко В.І.

 

протокол

 

III засідання (№ 1), січень 2019 р.

 

1

Результати участі учнів НВК у міських, обласних та всеукраїнських олімпіадах.

Щоголєва І.В.

Самошина В.О.

Подюменко В.І.

протокол

 

2

Аналіз стану підготовки учнів до ЗНО, коригування планів роботи з питань підготовки учнів до ЗНО.

Самошина В.О.

протокол

 

3

Хід реалізації заходів щодо змісту та структури методичної роботи у І семестрі 2018-2019 н.р.

Самошина В.О.

Подюменко В.І. Щоголєва І.В.

 

протокол

 

4

Робота з обдарованими дітьми у І семестрі 2018-2019 н.р. Коригування банку даних обдарованих учнів.

Самошина В.О.

Подюменко В.І.

Щоголєва І.В.

протокол

 

5

Стан роботи над реалізацією ІV етапу  науково-методичного проекту області «Освітні стратегії в соціалізації особистості громадянського суспільства».

Самошина В.О.

Щоголєва І.В. Подюменко В.І. Лазаренко О.Б.

протокол

 

6

Робота за педагогічною технологією «Росток» у І семестрі 2018-2019 н.р.

Самошина В.О.

Подюменко В.І. Лазаренко О.Б.

протокол

 

7

Робота за проектом «Сприяння освіті» в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та LEGO-foundeshan.

Самошина В.О.

Лазаренко О.Б. Подюменко В.І.

протокол

 

8

Коригування інформаційного банку даних про педагогів НВК та складу творчих груп.

Самошина В.О.

Щоголєва І.В. Подюменко В.І. Лазаренко О.Б.

протокол

 

IV засідання (№ 2), квітень 2019 р.

1

Стратегія формування соціально адаптованої особистості вихованця дошкільного навчального закладу та учня  в умовах громадянського суспільства.

Самошина В.О.

Щоголєва І.В.

Лазаренко О.Б.

протокол

 

2

Результати усунення недоліків і прогалин у системі підготовки учнів 11-х класів до ЗНО.

Самошина В.О.

 

протокол

 

3

Аналіз діяльності методичної ради у 2018-2019  н.р.

Самошина В.О.

 

протокол

 

4

Аналіз методичної роботи в НВК № 59 у 2018-2019 н.р.

Щоголєва І.В.

протокол

 

5

Планування моделі роботи методичної ради НВК № 59 у 2019-2020 н.р.

Самошина В.О.

 

протокол

 

засідання (№ 3), травень 2019 р.

1

Підсумки роботи НВК № 59 на ІV етапі обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії в соціалізації особистості громадянського суспільства».

Щоголєва І.В.

протокол

 

2

 Створення творчого освітнього середовища  у систему роботи дошкільного навчального закладу НВК з підготовки дошкільників до навчання у школі.

Лазаренко О.Б.

 

протокол

 

3

Аналіз діяльності методичних комісій

НВК № 59 у 2018-2019 н.р.

Щоголєва І.В.

протокол

 

4

Аналіз реалізації пріоритетних напрямків інноваційної діяльності НВК № 59 у 2018-2019 н.р. в аспекті реалізації педагогічної технології «Росток» та проектом «Сприяння освіті» в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та LEGO-foundeshan.

Самошина В.О.

Подюменко В.І.

протокол

 

5

Участь НВК № 59 у міських, обласних та всеукраїнських  методичних заходах у 2018-2019 н.р.

Подюменко В.І.

Щоголєва І.В. Самошина В.О.

Єсіна Г.В.

протокол

 

6

Пріоритетні напрямки науково-методичної, експериментальної, інноваційної діяльності НВК № 59 у 2019-2020 н.р.

Самошина В.О.

Лазаренко О.Б.

 

протокол

 

Наукова робота з учнями

Заходи з пропаганди основ наук, розвитку наукового потенціалу вихованців та учнів, організації науково-дослідницької діяльності учнів

№ з/п

Заходи з розвитку

пізнавальної

компетентності

учнів 1-4 кл.

Заходи з розвитку пізнавальної

компетентності

учнів 5-11 кл.

 

Заходи з розвитку пізнавальної

компетентності

вихованців дошкільного навчального закладу

 

Відповідальний

Відмітка про виконання

Вересень 2018 р.

1

Організація роботи за програмою «Росток»

Введення додаткових предметів, курсів за вибором, факультативів

Організація  роботи за педагогічною технологією «Росток» в групі старшого дошкільного віку

(6-й рік життя)

Адміністрація

 

2

Організація роботи за проектом «Сприяння освіті» в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та LEGO-foundeshan

 

Організація роботи за проектом «Сприяння освіті» в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між МОН України та LEGO-foundeshan

 

 

3

 

Організація роботи з вищими навчальними закладами

(9 – 11-й кл.)

                                            

Подюменко В.І.

 

4

Вивчення та узагальнення науково-пізнавальних інтересів учнів

Вивчення та узагальнення науково-пізнавальних інтересів учня

Вивчення та узагальнення пізнавальних інтересів вихованців

Лазаренко О.Б.,

Самошина В.О., Подюменко В.І., класні керівники, вихователі днз, творча група вчителів

 

5

Організація роботи творчої лабораторії з впровадження навчальних, пошукових, творчих проектів

Організація роботи наукового товариства шкільної МАН

 

Самошина В.О., Подюменко В.І.,

Щоголєва І.В.

члени творчої групи вчителів

 

6

 

Обговорення, обґрунтування та затвердження тем учнівських

наукових досліджень, призначення наукових керівників

 

Самошина В.О., Подюменко В.І., Щоголєва І.В.,

вчителі-предметники – наукові керівники

 

 

 

Підготовка до проведененя шкільних предметних олімпіад

 

Самошина В.О., Подюменко В.І.,

Щоголєва І.В.,

Дерев’янко В.О.,

Сілантьєва В.М.,

вчителі-предметники

 

Жовтень 2018 р.

1

Вивчення та узагальнення науково-пізнавальних інтересів учнів

Вивчення та узагальнення науково-пізнавальних інтересів учнів

Вивчення та узагальнення пізнавальних інтересів вихованців

Самошина В.О., Подюменко В.І.,

Лазаренко О.Б.

Щоголєва І.В., класні керівники, вихователі днз, творча група педагогів

 

2

Створення та оформлення  банку даних обдарованих учнів

Створення та оформлення  банку даних обдарованих учнів

Створення та оформлення  банку даних обдарованих вихованців дошкільного навчального закладу

Самошина В.О., Подюменко В.І.,

Щоголєва І.В.,

Лазаренко О.Б.,

творча група вчителів та вихователів днз

 

3

 

Проведення відбіркових турів шкільних олімпіад з предметів базового компоненту

 

Самошина В.О., Подюменко В.І.,

Щоголєва І.В.

 

 

Листопад 2018 р.

1

 

Участь у міських предметних олімпіадах

 

Керівники МК вчителі-предметники

 

2

 

Наукові консультації з учнями щодо написання робіт до захисту в МАН

 

Щоголєва І.В. наукові керівники

 

 

 

Тиждень вчителів предметів природничо-математичного циклу«Пізнай світ математичних наук»

 

Подюменко В.І.

Сілантьєва В.М., вчителі природничо-математичного циклу дисциплін

 

Грудень 2018 р.

1

 

Конференція шкільного наукового товариства МАН

 

Самошина В.О., Подюменко В.І.,

керівники МК, вчителі-предметники ,

учні-члени МАН

 

2

 

Ознайомлення з документами щодо проведення зимових установчих сесій МАН.

 

Самошина В.О., Подюменко В.І.,

Щоголєва І.В.

 

 

Січень 2019 р.

1

 

Участь у роботі зимових установчих сесій МАН.

 

    Щоголєва І.В.,

наукові керівники класні керівники

 

2

 

Проведення пробних захистів науково-дослідницьких робіт з учасниками МАН

 

Щоголєва І.В., Самошина В.О., Подюменко В.І., голови МК

 

3

 

Участь в обласних предметних олімпіадах

 

Самошина В.О., Подюменко В.І., голови МК, вчителі-предметники

 

Лютий 2019 р.

1

 

Участь в обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт  МАН

 

Щоголєва І.В., голови МК, наукові керівники

 

2

Інтелектуальний марафон

Інтелектуальний марафон

Інтелектуальний марафон

Самошина В.О., Подюменко В.І., Щоголєва І.В. , Лазаренко О.Б., голови МК, вчителі,

 вихователі днз

 

3

Конкурс

«Учень року»

Конкурс

«Учень року»

Конкурс

«Вихованець року»

Самошина В.О., Подюменко В.І., Щоголєва І.В., Лазаренко О.Б., голови МК, вчителі,

 вихователі днз

 

Березень 2019 р.

1

Методичний тиждень вчителів початкових класів «У творчості безмежні крила»

 

 

Самошина В.О., Подюменко В.І., Хаботіна М.В., вчителі початкових класів

 

 

Квітень 2019 р.

1

 

Тиждень вчителів методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу предметів «Пасхальні кольори»

 

Самошина В.О.,

Дерев’янко В.О., вчителі суспільно-гуманітарного циклу

 

 

2

 

 

Методичний тиждень педагогів дошкільного навчального закладу

Лазаренко О.Б.,

Тітова І.Л.,

вихователі днз

 

Травень 2019 р.

1

Фестиваль талантів «Обдаровані діти НВК № 59»

Фестиваль талантів «Обдаровані діти НВК № 59»

Фестиваль талантів «Обдаровані діти

НВК № 59»

Щоголєва І.В. Самошина В.О. Подюменко В.І. Лазаренко О.Б. Сілантьєва В.М. Дерев’янко В.О. Хаботіна М.В.

Тітова І.Л.

творча група, педагогів,

класні керівники, вихователі днз

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НВК № 59 2018-2019 н.р.

     

Завідувач методичним кабінетом Щоголєва Інна Вацлавівна, координатор методичної роботи НВК № 59, вчитель української мови і літератури вищої категорії, вчитель-методист